Đội ngũ

Cùng nhau, chúng ta có thể làm được nhiều điều

Anthony Mai

CHAIRMAN

Hung Tran

Vietnamese Advisior

Yamamoto Shigeo

Japanese Advisior

Ryota Negishi

Japanese Advisior

Lam Thai Trung Hieu

CHIEF MARKETING OFFICER

Nguyen Xuan Giang

SALES
Scroll to top