Đội ngũ

Cùng nhau, chúng ta có thể làm được nhiều điều

Anthony Mai

CHAIRMAN

Hung Tran

Vietnamese Advisior

Yamamoto Shigeo

Japanese Advisior

Ryota Negishi

Japanese Advisior

Le Anh Tuan

COO

Nguyen Xuan Giang

SALES & BRSE

Nguyen Xuan Khoi

WEB - SERVER TEAM

Nguyen Tien Phong

IOS TEAM
Scroll to top